Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2013

kasprownik
4623 fbfb
Reposted fromgifz gifz viasegritta segritta
kasprownik
kasprownik
1163 f635 500
Reposted fromminou minou viasignofthemoth signofthemoth
kasprownik
kasprownik
iPady
Reposted fromnishe1 nishe1 viasegritta segritta
kasprownik
5522 fc7e
Reposted fromdranger dranger viaHmZ HmZ
kasprownik
2227 f289
kasprownik
6332 c509
Reposted fromobscene obscene viasignofthemoth signofthemoth
kasprownik
kasprownik
1812 9ecd 500
Reposted fromvill vill viasignofthemoth signofthemoth
kasprownik
think of England
Reposted fromcube cube viasignofthemoth signofthemoth
kasprownik
kasprownik
kasprownik
kasprownik
Sleep well!
Reposted fromstarwars starwars viasegritta segritta
kasprownik
9496 8020
Reposted fromkatsiu katsiu viasegritta segritta
kasprownik
8691 1675
robisz to źle
Reposted fromZircon Zircon viasegritta segritta
kasprownik
Zdaje się, że tylko starzy ludzie potrafią siedzieć obok siebie, milczeć i nie czuć się niezręcznie. Młodzi, popędliwi, niespokojni, zawsze muszą przerwać ciszę. Wielka szkoda, cisza bowiem jest czysta. Cisza jest święta. Zbliża ludzi, gdyż tylko ci, którzy się dobrze ze sobą czują, mogą siedzieć w milczeniu. Oto wielki paradoks.
— 'Kronika pewnej miłości'
kasprownik
2161 925a
Reposted frompeluda peluda vianinjanina ninjanina

January 18 2013

kasprownik
7030 4af4
Reposted fromnaasty naasty viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl